Curriculum Vitae

Miejsce i data urodzenia:  Poznań, 13 grudnia 1983 roku

Zawód: filozof, historyk, religioznawca

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych, magister filozofii i historii

 1. Studia doktoranckie 2009-2013 w Instytucie Filozofii UAM. Temat dysertacji doktorskiej: „Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność” (promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz,  recenzent wewnętrzny: prof. UAM, dr hab. Roman Kubicki, recenzent zewnętrzny: prof. UR, dr hab. Zbigniew Stachowski)
 2. Studia II stopnia w Akademii Artes Liberales na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 2009-2011. Egzamin dyplomowy zdany na ocenę celującą (tutor zewnętrzny:  prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg)
 3. Magisterium z filozofii 2009 (praca magisterska pt. „Ewolucja filozofii religii Leszka Kołakowskiego”, promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, recenzent: prof. dr hab. Barbara Kotowa). Jednolite, 5-letnie studia filozoficzne w Instytucie Filozofii UAM.
 4. Magisterium z historii 2018 (praca magisterska: „Zjawisko memów historycznych w mediach internetowych na przykładzie postaci Hitlera i Stalina”). Studia historyczne II stopnia (UAM), specjalność polityka i media w dziejach (promotor: prof.  dr hab. Dorota Skotarczak, recenzent: prof. zw. dr hab. Stanisław Jankowiak)
 5. Podyplomowe Studia Nauczania Geografii WSKZ 2020-
 6. Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM 2018-2020.
 7. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UAM 2003-2007 (kierunek wiodący: filozofia, kierunki uzupełniające: kulturoznawstwo, etnologia, teologia, historia)

Zainteresowania naukowe:

 1. Religioznawstwo – problematyka sekularyzacji, mediatyzacja religii i religia w kulturze popularnej, porównawcza historia religii, kultura i myśl chrześcijańska,
 2. Pamięcioznawstwo i historia kultury – pamięć kulturowa, kulturologia polska, drugi obieg wydawniczy w latach 80. XX w.
 3. Pedagogika ogólna – filozofia edukacji, kultura historyczna, osoby z niepełnosprawnościami w kulturze, edukacja alternatywna.

Sekretarz i organizator konferencji ogólnopolskich:

Po obronie pracy doktorskiej:

 1. Nauki o kulturze i religii – przedmiot i praktyki (UAM, 2021)
 2. Komitet Naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie” (Fundacja Tygiel, Lublin, 2020)
 3. Religia a rozum (UAM, 2019)
 4. Religia a kultura popularna (UAM, 2018)
 5. Religia a zło (UAM, 2017)
 6. Religia a procesy społeczne (UAM, 2016)
 7. Religia w czasie i przestrzeni (UAM, 2015)
 8. Religia a metoda (UAM, 2014)
 9. Religia a dialog (UAM, 2014)

Szczegółowe informacje o ww. konferencjach: http://pkr.amu.edu.pl/konferencje

Przed obroną pracy doktorskiej:

 1. Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym (2013)
 2. Religia a tajemnica (2012)
 3. Religia a człowiek (2011)
 4. Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym (2010)
 5. Filozoficzne konteksty współczesnej duchowości (2009)
 6. Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „O wielowymiarowości badań religioznawczych” (2008)
 7. Kultura cnoty – cnoty kultur z udziałem Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (2007)

Członkostwo w towarzystwach naukowych – krajowych i zagranicznych:

Projekty naukowe:

Po obronie pracy doktorskiej:

 • Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze (funkcja: koordynator konferencji)
 • Recenzent naukowy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel w Lublinie.

Przed obroną pracy doktorskiej:

 • Koło Naukowe Humanistyki Transdyscyplinarnej (opiekun naukowy w roku 2009/2010)
 • Koło Naukowe MISH (przewodniczący w roku 2006/2007)

Funkcje uniwersyteckie:

Po obronie pracy doktorskiej:

 • przedstawiciel nauczycieli akademickich w Radzie Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii, niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz prodziekana (2020)
 • adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa w Pracowni Religioznawstwa i Badań Porównawczych na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa (2020.01.01-)
 • adiunkt w Katedrze Religioznawstwa na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa (2019.10.01-2019.12.31)
 • adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych na Wydziale Nauk Społecznych UAM (2013.10.01-2019.08.31)
 • członek redakcji czasopisma naukowego „Humaniora” (liczba punktów: 20), redaktor prowadzący czterech wydań
 • członek redakcji czasopisma naukowego „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia”
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNS w kadencji 2012-2016
 • ekspert w bazie Biura Prasowego UAM
 • sekretarz Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM (luty-grudzień 2014 r.); w ramach tego roku wydawniczego ukazała się min. czterotomowa seria wydawnicza w języku angielskim „Cultural Theory and History”

Przed obroną pracy doktorskiej:

 • wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Instytutu Filozofii UAM (2009-2011)
 • członek Doktoranckiej Komisji Ekonomicznej w Instytucie Filozofii UAM (2009-2011)

Funkcje pozauniwersyteckie:

 • Nauczyciel mianowany w oświacie.
 • Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Prywatnej Szkole Podstawowej Gaudium et Studium, przynależącej do Cambridge International School (od 08.2019).
 • Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Liceum Gaudium et Studium z Maturą Międzynarodową (od 08.2019)
 • Nauczyciel historii w Prywatnym Liceum Akademickim Mieszko (01.09.2020-30.06.2021).

Staże naukowe:

Po obronie pracy doktorskiej:

 • Dwumiesięczny staż podoktorski w Niemczech na Humboldt-Universität zu Berlin, Theologische Fakultät (05.2015-07.2015)

Przed obroną pracy doktorskiej:

 • Trzysemestralne stypendium AAL na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii (02.2009-06.2010)
 • Kwartalny wolontariat w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu (03.2011-06.2011)

Stypendia, nagrody i wyróżnienia:

Po obronie pracy doktorskiej:

 1. Dodatek motywacyjny za osiągnięcia w nauce w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych (2018)
 2. Granty Wydziału Nauk Społecznych UAM na wydanie książki naukowej i wyjazd konferencyjny do Chin (2018)
 3. Dodatek motywacyjny za osiągnięcia w nauce na Wydziale Nauk Społecznych UAM (2015)
 4. Stypendium „Unikatowy Absolwent=Możliwości” – dwumiesięczny podoktorski staż zagraniczny, finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2015).
 5. Granty Wydziału Nauk Społecznych UAM na wydatki konferencyjne (2013-2017)

Przed obroną pracy doktorskiej:

 1. Stypedium doktoranckie Wydziału Nauk Społecznych (2010-2013)
 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów UAM (2011/2012)
 3. Granty Wydziału Nauk Społecznych na wydatki konferencyjne i wydanie książki naukowej (2011-2013)
 4. Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2011/2012)
 5. Stypendium rektorskie za wyniki w nauce (2010/2011)
 6. Stypendium Akademii Artes Liberales (2009/2010)
 7. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM za osiągnięcia naukowe (2008/2009)
 8. Laureat konkursów wiedzy: Magazynu „Coaching” (2011), Tygodnika „Wprost” (2011), Muzeum Wojska Polskiego (2010), Histmag (2010), UAM „Kontra” (2010)
 9. Nagroda Miasta Poznania III stopnia za osiągnięcia naukowe (2003)
 10. Stypendium Fundacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za I miejsce w finale ogólnopolskim w Olimpiadzie Filozoficznej (2003)

Wnioskodawca w grantach

 1. Wnioskodawca w grancie Miniatura 5 do NCN (2021)
 2. Wnioskodawca w grancie Miniatura 4 do NCN (2020)
 3. Wnioskodawca w grancie Miniatura 2 do NCN (2018)
 4. Udział w zespole przygotowującym grant do NPRH: Religie i religijność w Polsce w warunkach modernizacji i globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mniejszości religijnych w Polsce (2016)
 5. Udział w zespole przygotowującym grant do NCN:  Portret gdańskich „Gelehrte” w latach 1558-1817. W poszukiwaniu modelu wizerunku uczonego męża (2011)

Osiągnięcia dydaktyczne:

 1. Recenzent pracy licencjackiej pt. „W poszukiwaniu siebie. Wizerunki kobiecości w serialu Unorthodox” – lic. Julia P. (2020/2021)
 2. Opieka merytoryczna nad uczniem Private High School Gaudium et Studium, z uzyskanym tytułem finalisty w Olimpiadzie Filozoficznej w roku 2020/2021.
 3. Egzaminator w komisjach historycznych Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium.
 4. Wykład o historii i pamięci kulturowej powstania wielkopolskiego dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Mieszko w Poznaniu (22.12.2020).
 5. Kurs Religie świata, Wprowadzenie do religioznawstwa na Uniwersytecie Otwartym przy UAM (rok 2019/2020).
 6. Artykuł Akademia „Artes Liberales” – współczesny model studiów interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych, „Humaniora” 3(15)/2016 znalazł się w zalecanej literaturze do wykładu prof. Rafała Witkowskiego Liberał Arts and Sciences. Wizje edukacji uniwersyteckiej między tradycją a nowoczesnością, prowadzonym w Szkole Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych UAM.
 7. Warsztat lekcyjny nt. Religii w kulturze i mediach dla Szkoły Podstawowej nr 28 im. K. Makuszyńskiego w Kiekrzu k. Poznania (15.05.2019).
 8. Cykl 4 lekcji popularyzujących filozofię i wybrane zagadnienia z zakresu nauk o kulturze i religii. Lekcje przeprowadzone w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu (15.03.2019-29.03.2019).
 9. Panelista w III Dniu Jakości Kształcenia na UAM (04-05.12.2018), temat debaty: Prowadzenie badań naukowych z perspektywy osób z niepełnosprawnościami.
 10. Gość specjalny na seminarium prof. Ewy Domańskiej (WH UAM) „Humanistyka postsekularna” (17.10.2017)
 11. Współorganizator warsztatów nt. 1050 rocznicy Chrztu Polski na Wydziale Nauk Społecznych UAM dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi w Szamotułach (15.04.2016)
 12. Promotor pracy licencjackiej pt. „Filozofia kultury Jana Pawła II” – lic. Emilia Ś. (2015/2016)
 13. Podziękowanie od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa za wygłoszenie prelekcji  na seminarium ELSA  „Prawo szariatu – prawo religii czy religia prawa?” (03.03.2016)
 14. Dyplom uznania od Koła Psychologii Religii UAM za pomoc w organizacji konferencji „Religia a metoda” (23-24.05.2014).

Działalność społeczna:

 • członek Stowarzyszenia „Mage”, poznańskiej organizacji pożytku publicznego wspierającej naukę i szkolnictwo wyższe
 • działalność w strukturach samorządu pomocniczego Miasta Poznania: członek Rady Osiedla i Zarządu Stary Grunwald (kadencja 2011-2015), członek Komisji Rewizyjnej Osiedla Jana Ostroroga (kadencja 2009-2010), członek redakcji Biuletynu Osiedlowego „Stary Grunwald” (2011-2015)

Sylwetka naukowa w publikacji jubileuszowej WNS

A. Jocz, Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych na Wydziale Nauk Społecznych w: „Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata„, s. 222, 234