Curriculum Vitae

Miejsce i data urodzenia:  Poznań, 13 grudnia 1983 roku

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2013)
Absolwent Akademii Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim (2011)
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2009)

 1. Studia doktoranckie 2009-2013 w Instytucie Filozofii UAM. Temat dysertacji doktorskiej: „Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność” (promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz,  recenzent wewnętrzny: prof. UAM, dr hab. Roman Kubicki, recenzent zewnętrzny: prof. UR, dr hab. Zbigniew Stachowski)
 2. Studia II stopnia w Akademii Artes Liberales na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 2009-2011. Egzamin dyplomowy zdany na ocenę celującą (tutor zewnętrzny:  prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg)
 3. Magisterium z filozofii 2009 (praca magisterska pt. „Ewolucja filozofii religii Leszka Kołakowskiego”, promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, recenzent: prof. dr hab. Barbara Kotowa)
 4. Studia historyczne II stopnia (UAM), specjalność polityka i media w dziejach (promotor: prof. dr hab. Dorota Skotarczak, Pracownia Historii Wizualnej IH UAM)
 5. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UAM 2003-2007 (kierunek wiodący: filozofia, kierunki uzupełniające: kulturoznawstwo, historia, teologia)

Zainteresowania naukowe:

 1. Problematyka sekularyzacji – szczególnie filozofia (post)sekularna, świeccy myśliciele wobec religii i postaci chrześcijaństwa, teolodzy wobec kultury świeckiej
 2. Historii religii chrześcijańskiej – szczególnie hagiografia i żywoty świętych, dzieje papiestwa i Kościoła katolickiego
 3. Religia w kulturze popularnej i w cyberkulturze – szczególnie blogosfera chrześcijańska
 4. Stosunek do Kościoła/religijności w publicystyce podziemnej w okresie PRL (szczególnie lata osiemdziesiąte)
 5. Filozofia edukacji – religioznawstwo a edukacja, wpływ memów na odbiorców, niedosłyszący w społeczeństwie

Sekretarz i organizator konferencji ogólnopolskich:

Po obronie pracy doktorskiej:

 1. Religia a kultura popularna (UAM, 2018)
 2. Religia a zło (UAM, 2017)
 3. Religia a procesy społeczne (UAM, 2016)
 4. Religia w czasie i przestrzeni (UAM, 2015)
 5. Religia a metoda (UAM, 2014)
 6. Religia a dialog (UAM, 2014)

Szczegółowe informacje o ww. konferencjach: http://pkr.amu.edu.pl/konferencje

Przed obroną pracy doktorskiej:

 1. Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym (2013)
 2. Religia a tajemnica (2012)
 3. Religia a człowiek (2011)
 4. Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym (2010)
 5. Filozoficzne konteksty współczesnej duchowości (2009)
 6. Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „O wielowymiarowości badań religioznawczych” (2008)
 7. Kultura cnoty – cnoty kultur z udziałem Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (2007)

Członkostwo w towarzystwach naukowych – krajowych i zagranicznych:

Projekty naukowe:

Po obronie pracy doktorskiej:

 • Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze (funkcja: koordynator konferencji)

Przed obroną pracy doktorskiej:

 • Koło Naukowe Humanistyki Transdyscyplinarnej (opiekun naukowy w roku 2009/2010)
 • Koło Naukowe MISH (przewodniczący w roku 2006/2007)

Funkcje uniwersyteckie:

Po obronie pracy doktorskiej:

 • adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych na Wydziale Nauk Społecznych UAM
 • członek redakcji czasopisma naukowego „Humaniora” (liczba punktów: 6)
 • członek redakcji czasopisma naukowego „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” (liczba punktów: 4)
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNS w kadencji 2012-2016
 • ekspert w bazie Biura Prasowego UAM
 • sekretarz Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM (luty-grudzień 2014 r.)

Przed obroną pracy doktorskiej:

 • wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Instytutu Filozofii UAM (2009-2011)
 • członek Doktoranckiej Komisji Ekonomicznej w Instytucie Filozofii UAM (2009-2011)

Staże naukowe:

Po obronie pracy doktorskiej:

 • Dwumiesięczny staż podoktorski w Niemczech na Humboldt-Universität zu Berlin, Theologische Fakultät (05.2015-07.2015)

Przed obroną pracy doktorskiej:

 • Trzysemestralne stypendium AAL na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii (02.2009-06.2010)
 • Kwartalny wolontariat w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu (03.2011-06.2011)

Stypendia, nagrody i wyróżnienia:

Po obronie pracy doktorskiej:

 1. Grant Wydziału Nauk Społecznych UAM na wydanie książki naukowej (2018)
 2. Dodatek motywacyjny za osiągnięcia w nauce na Wydziale Nauk Społecznych UAM (2015)
 3. Stypendium „Unikatowy Absolwent=Możliwości” – dwumiesięczny podoktorski staż zagraniczny, finansowany ze środków UE (2015).
 4. Granty Wydziału Nauk Społecznych UAM na wydatki konferencyjne (2013-2017)

Przed obroną pracy doktorskiej:

 1. Stypedium doktoranckie Wydziału Nauk Społecznych (2010-2013)
 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów UAM (2011/2012)
 3. Granty Wydziału Nauk Społecznych na wydatki konferencyjne i wydanie książki naukowej (2011-2013)
 4. Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2011/2012)
 5. Stypendium rektorskie za wyniki w nauce (2010/2011)
 6. Stypendium Akademii Artes Liberales (2009/2010)
 7. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM za osiągnięcia naukowe (2008/2009)
 8. Laureat konkursów wiedzy: Magazynu „Coaching” (2011), Tygodnika „Wprost” (2011), Muzeum Wojska Polskiego (2010), Histmag (2010), UAM „Kontra” (2010)
 9. Nagroda Miasta Poznania III stopnia za osiągnięcia naukowe (2003)
 10. Stypendium Fundacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za I miejsce w finale ogólnopolskim w Olimpiadzie Filozoficznej (2003)

Osiągnięcia dydaktyczne:

 1. Gość specjalny na seminarium prof. Ewy Domańskiej (WH UAM) „Humanistyka postsekularna” (17.10.2017)
 2. Współorganizator warsztatów nt. 1050 rocznicy Chrztu Polski na Wydziale Nauk Społecznych UAM dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi w Szamotułach (15.04.2016)
 3. Promotor pracy licencjackiej pt. „Filozofia kultury Jana Pawła II” – lic. Emilia Wieczorek (2015/2016)
 4. Podziękowanie od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa za wygłoszenie prelekcji  na seminarium ELSA  „Prawo szariatu – prawo religii czy religia prawa?” (03.03.2016)
 5. Dyplom uznania od Koła Psychologii Religii UAM za pomoc w organizacji konferencji „Religia a metoda” (23-24.05.2014).

Działalność społeczna:

 • członek Stowarzyszenia „Mage”, poznańskiej organizacji pożytku publicznego wspierającej naukę i szkolnictwo wyższe
 • działalność w strukturach samorządu pomocniczego Miasta Poznania: członek Rady Osiedla i Zarządu Stary Grunwald (kadencja 2011-2015), członek Komisji Rewizyjnej Osiedla Jana Ostroroga (kadencja 2009-2010), członek redakcji Biuletynu Osiedlowego „Stary Grunwald” (2011-2015)

Sylwetka naukowa w publikacji jubileuszowej WNS

A. Jocz, Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych na Wydziale Nauk Społecznych w: „Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata„, s. 222, 234