Curriculum Vitae

Miejsce i data urodzenia:  Poznań, 13 grudnia 1983 roku

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2013)
Absolwent Akademii Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim (2011)
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2009)

 1. Studia doktoranckie 2009-2013 w Instytucie Filozofii UAM. Temat dysertacji doktorskiej: „Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność” (promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz,  recenzent wewnętrzny: prof. UAM, dr hab. Roman Kubicki, recenzent zewnętrzny: prof. UR, dr hab. Zbigniew Stachowski)
 2. Studia II stopnia w Akademii Artes Liberales na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 2009-2011. Egzamin dyplomowy zdany na ocenę celującą (tutor zewnętrzny:  prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg)
 3. Magisterium z filozofii 2009 (praca magisterska pt. „Ewolucja filozofii religii Leszka Kołakowskiego”, promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, recenzent: prof. dr hab. Barbara Kotowa)
 4. Studia historyczne II stopnia w Instytucie Historii UAM 2010-2011
 5. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UAM 2003-2007

Zainteresowania naukowe:

 1. filozofia religii – klasyczna i współczesna
 2. problematyka sekularyzacji – historia myśli sekularnej oraz ujęcia socjologiczne
 3. religioznawstwo – szczególnie doktryny chrześcijańskie i współczesne przemiany religijności
 4. historia filozofii – szczególnie nowożytnej i polskiej
 5. filozofia społeczna  – różne doktryny społeczno-polityczne nowożytności
 6. historia najnowsza – myśl społeczna opozycji w PRL
 7. filozofia edukacji/wychowania

Ogólnopolskie konferencje, jakie współorganizowałem:

 1. „Religia a metoda” (2014)
 2. „Religia a dialog” (2014)
 3. „Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym” (2013)
 4. „Religia a tajemnica” (2012)
 5. „Religia a człowiek” (2011)
 6. „Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym” (2010)
 7. „Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej” (2009)
 8. „Filozoficzne konteksty współczesnej duchowości” (2009)
 9. Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „O wielowymiarowości badań religioznawczych” (2008)
 10. „Kultura cnoty – cnoty kultur” z udziałem Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (2007)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Religioznawcze (funkcja: członek sądu koleżeńskiego)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne (funkcja: członek Komitetu Olimpiady Filozoficzej w roku akademickim 2010/2011)

Projekty naukowe i koła naukowe:

 • Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze (funkcja: koordynator konferencji)
 • Koło Naukowe Humanistyki Transdyscyplinarnej (opiekun naukowy w roku 2009/2010)
 • Koło Naukowe MISH (przewodniczący w roku 2006/2007)

Funkcje uniwersyteckie:

 • adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM
 • członek redakcji czasopisma naukowego „Humaniora”
 • członek redakcji czasopisma naukowego “Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia”
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNS
 • ekspert w bazie Biura Prasowego UAM
 • sekretarz Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM (luty-wrzesień 2014 r.)
 • wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Instytutu Filozofii UAM (2009-2011)
 • członek Doktoranckiej Komisji Ekonomicznej w Instytucie Filozofii UAM (2009-2011)

Staże naukowe:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii (02.2009-06.2010)
 • Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu (03.2011-06.2011)

Stypendia i nagrody:

 1. Dyplom uznania od Koła Psychologii Religii UAM za pomoc w organizacji konferencji (2013/2014).
 2. Stypendium doktoranckie Wydziału Nauk Społecznych (2010-2013)
 3. Stypendium dla najlepszych doktorantów UAM (2011/2012)
 4. Granty Wydziału Nauk Społecznych na wydatki konferencyjne i wydanie książki naukowej (2011-2014)
 5. Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2011/2012)
 6. Stypendium rektorskie za wyniki w nauce (2010/2011)
 7. Stypendium Akademii Artes Liberales (2009/2010)
 8. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM za osiągnięcia naukowe (2008/2009)
 9. Laureat konkursów wiedzy: Magazynu „Coaching” (2011), Tygodnika „Wprost” (2011), Muzeum Wojska Polskiego (2010), Histmag (2010), UAM „Kontra” (2010)
 10. Nagroda Miasta Poznania III stopnia za osiągnięcia naukowe (2003)
 11. Stypendium Fundacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za I miejsce w finale ogólnopolskim w Olimpiadzie Filozoficznej (2003)

Działalność społeczna:

 • członek Komisji Rewizyjnej Osiedla Jana Ostroroga (2009-2010)
 • członek Rady Osiedla i Zarządu Stary Grunwald (kadencja 2011-2015)
 • członek redakcji Biuletynu Osiedlowego „Stary Grunwald”
 • członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Edukacyjnego „Mage”