Konferencje

 1. Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie? (7-8.11.2014, Poznań), referat: “Postsekularyzm interdyscyplinarna moda w naukach humanistycznych i społecznych”
 2. W poszukiwaniu programu środowisk opozycyjnych w latach 1976–1989. Myśl polityczna w PRL (28-29.10.2014, Wrocław), referat: „Tezy o nadziei i beznadziejności” i myśl polityczna Leszka Kołakowskiego w latach 1976–1989.
 3. Religia w życiu publicznym (25-26.06.2014, Gdynia), referat “Miejsce religii w filozofii społecznej Stanisława Staszica”
 4. Religia a dialog (26-27.04.2014, Poznań), referat “Wychowanie świeckie a wychowanie religijne – możliwości dialogu”
 5. Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania (28-29.03.2014, Poznań), referat “Zagadnienie religii w edukacji filozoficznej”
 6. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Modele zdrowego stylu życia jako wyzwanie współczesnych uczelni wyższych (19.03.2014, Gorzów Wlkp.). referat “Znaczenie zdrowia duchowego w przezwyciężaniu doświadczenia choroby”
 7. Religijne i pozareligijne formy duchowości w kulturze europejskiej, (8-9 listopada 2013, Poznań), referat „Edukacje duchowe – perspektywa religioznawcza”
 8. W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990, (17-18 października 2013, Gdańsk) referat „Religijność – moralność – obyczajowość w  myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego”
 9. Klasyczne i nowe trendy w badaniach nad religiami (20 września 2013, Poznań). referat „Oświeceniowa filozofia edukacji a projekt pedagogiki religioznawczej”
 10. Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym (24-25 maja 2013, Poznań), referat „Procesy sekularyzacji a nowa religijność”
 11. Studiowanie bez barier. Socjologiczno-pedagogiczne konteksty (24 kwietnia 2013, Gorzów Wlkp.) referat (razem z B. Krystkowiak) „Sytuacja studentów z niepełnosprawnością słuchową na przykładzie UAM”
 12. Transformacje sacrum w kulturze europejskiej, (9-10 listopada 2012, Poznań), referat „Transformacja procesu sekularyzacji”
 13. IX Polski Zjazd Filozoficzny (17-21 września 2012, Gliwice-Wisła), referat „Presekularny charakter myśli społecznej Marsyliusza z Padwy”
 14. VI Letnia Szkoła Historii Najnowszej, (10-15 września 2012, Leszno k. Warszawy), referat „Krytyka totalitaryzmu w myśli społecznej Leszka Nowaka”
 15. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (24-25 kwietnia 2012, Gdańsk), referat „Myśl religijna w dobie kulturowej świeckości”
 16. Stereotypy z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych (Warszawa, 16-17 stycznia 2012), referat „Stereotypy wokół problemu sekularyzacji”
 17. Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności (Poznań, 4-5 listopada 2011), referat „Racjonalność i sekularyzacja religii w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa”
 18. III Kongres Religioznawczy (Toruń, 12-15 września 2011), referat „Paradygmat Weberowski w myśli religioznawczej Petera Bergera
 19. Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (Gdańsk, 16-17 czerwca 2011), referat  „Siedemnasty wiek w historii filozofii Leszka Kołakowskiego”
 20. Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia (Poznań,  10 marca 2011), referat “Koncepcja bezpieczeństwa egzystencjalnego Pipa Norris i Ronalda Ingleharta
 21. Racjonalność Boga? (Kraków, 10-12 grudnia), referat “Powrót idei Boga w naukach społecznych”
 22. Kobieta między Wschodem a Zachodem (Warszawa, 10 grudnia 2010) referat “Polska Oriana Fallaci? Wokół „wojen kultur” Agnieszki Kołakowskiej”
 23. Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (Poznań,  21 października 2010), referat “Gorączka sacrum. Spory o sekularyzację i desekularyzację w naukach społecznych”
 24. Przemiany religijności (Poznań, 17 września 2010), referat: “Święty Paweł w postsekularnej myśli Alain’a Badiou i Jacob’a Taubes’a”
 25. Solidarnościowa rewolucja w Wielkopolsce (Poznań, 9-10 września 2010),  referat “Narodowy pożar wolności. Idee polskiej Solidarności w myśli Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego”
 26. Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym (Poznań 10 czerwca 2010), referat  “(A)społeczny ferment mistyczny. Mistyka z perspektywy porównawczej socjologii religii i historii idei”
 27. Zlot filozoficzny (Łódź, 7-9 maja 2010), referat “Dialog filozofii chrześcijańskiej z marksistowską”
 28. Narracje umarły, niech żyją narracje! Postsekularyzm – teorie i interpretacje (Poznań 6-7 maja 2010), referat “Meandry i rozdroża myśli postsekularnej”
 29. Humanistyka dzisiaj (Warszawa, 2 marca 2010), uczestnik panelu dyskusyjnego AAL „O znaczeniu humanistyki dla praktyki społecznej”
 30. Philosophical Dimensions of Historiographical Discourse (Poznań, 19 lutego 2010), voice in public discussion
 31. Future in religion, Religion in future (Kraków,  4-5 grudnia 2009), referat “Dlaczego i jaka religia ma przyszłość? – śladami intelektualnych peregrynacji Leszka Kołakowskiego”
 32. O racjonalności w filozofii i życiu społecznym (Poznań, 13 listopada 2009),  referat “Skrzyżowanie racjonalności filozofii i racjonalności religii w twórczości Leszka Kołakowskiego”
 33. Przemiany religijności w Europie (Poznań, 18 września, 2009), referat “Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm”
 34. Filozoficzne konteksty  współczesnej duchowości (Poznań, 22 maja 2009) , referat “Czy istnieje filozofia New Age?”
 35. Obecne wyzwania i zadania dla religioznawstwa, (Kicin, 15-16 czerwca 2007), referat “Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego”
 36. Kultura cnoty – cnoty kultur (Gniezno, 9-11 maja 2007), referat: “Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty”
 37. Zlot filozoficzny (Warszawa, 11-13 maja 2007), referat: “Przyszłość filozofii i humanistyki w rozważaniach Leszka Kołakowskiego”
 38. Perspektywy komunikacji międzykulturowej (Poznań, 1 grudnia 2006), referat “Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej”
 39. Przyszłość uniwersytetu (Wrocław, 16 maja 2006), referat “Excellentia Universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia”