Publikacje

Książki autorskie:

Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014

Iwanicki_procesy

Książki redaktorskie:

Sfery refleksji religioznawczej (wspólnie z R. Ilnickim), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012

Sfery-refleksji

Artykuły naukowe:

 1. Znaczenie religii w filozofii Stanisława Staszica, “Przegląd Religioznawczy”, nr 3/2014, ERIH: 10 pkt.
 2. Edukacje duchowe – perspektywa religioznawcza, “Przegląd Religioznawczy”, nr 1/2014, ss.  107-120, ERIH: 10 pkt.
 3. Koncepcja “wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej, “Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 4/2014, ss. 18-29, MNiSZW: 4 pkt.
 4. Postsekularność filozofii religii Leszka Kołakowskiego, w: P. Grad (red.), Warszawska Szkoła Historii Idei. Tożsamość, tradycja, obecność,  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 117-138
 5. Wstęp, Humaniora, nr 3/2014.
 6. Wstęp, Humaniora, nr 2/2014.
 7. Korneliusz Piotr Tiele. Klasyk zachodniego religioznawstwa (recenzja), “Humaniora”, nr 2/2014.
 8. Wstęp, “Humaniora”, nr 4/2013.
 9. Od religijności ewangelicznej do religijności obywatelskiej. Antynomie koncepcji religijności w filozofii Jean-Jacques’a Rousseau, “Humaniora”, nr 4/2013.
 10. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe ruchy religijne w perspektywie interdyscyplinarnej” , “Humaniora” 4/2013
 11. The design of religious studies pedagogy in the perspective of the thought of Enlightenment, „Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego”, Warsaw 2013, no. 2, ERIH: 10 pkt.
 12. Projekt pedagogiki religioznawczej w perspektywie myśli Oświecenia, „Przegląd Religioznawczy” nr 3 (249) 2013, ss. 79-92, ERIH: 10 pkt
 13. Wstęp (razem z R. Inickim i D. Kokociem), “Humaniora” nr 1/2013
 14. Erozja tajemnicy. Przemiany religijności w późnych wiekach średnich na przykładzie filozofii Williama Ockhama, „Humaniora” nr 1/2013
 15. „Student niedosłyszący na uczelni wyższej – postulaty podniesienia jakości kształcenia” (razem z B. Krystkowiak) w:  B. Orłowska, P. Prüfer (red.), Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, Gorzów Wlkp 2013
 16. Poza czy między pozytywizmem a narratywizmem, „Ruch Filozoficzny”, MNiSZW: 5 pkt, 2013,  nr 3 (t. LXXX):
 17. Relacje między władzą świecką a władzą duchowną w doktrynie społecznej Marsyliusza z Padwy, “Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 4/2013, s. 4-15, MNiSZW – 4 pkt
 18. Myśl społeczna Leszka Nowaka w: Ł. Kamiński (red.), Letnia Szkoła Doktorantów Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, ss. 57-64,
 19. Z dziejów teorii i praktyki wychowania (recenzja), nr 29 (2013), „Biuletyn Historii Wychowania”, MNiSZW: 4 pkt
 20. Religia i świeckość jako obszary badawcze w pismach Niccolo Machiavellego, „Człowiek i społeczeństwo”, nr 34/2012, MNiSW: 6 pkt
 21. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej (recenzja), „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 3/2012, MNiSZW: 4 pkt
 22. Transformacja procesu sekularyzacji. Próba kategoryzacji, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4 (246), 2012, ERIH: 10 pkt
 23. Koncepcja sekularyzacji życia społecznego Jeana Antoine Condorceta,Przegląd Religioznawczy”, nr 1 (243), 2012., ERIH: 10 pkt
 24. Dialog dyskursu naukowego i literackiego w kontekście doświadczań totalitaryzmu, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej”, 19/2012, lista MNiSZW: 4 pkt
 25. Desekularyzacja życia publicznego  jako problem badawczy [w:] R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Sfery refleksji religioznawczej, Poznań 2012
 26. Miejsce religii w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa [w:] Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Poznań 2012
 27. Geneza i etyka gospodarcza nowożytnego kapitalizmu [w:] “Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, Poznań 2012, lista MNiSZW: 4 pkt
 28. Pro-state social philosophy in the works of Dante [w:] “Polski Przegląd Nauk Społecznych”, Poznań 2012
 29. Selected causes of lone parenthood in Poland – social analysis (razem z B. Krystkowiak), w: „Polski Przegląd Nauk Społecznych”, Poznań 2012
 30. Paradygmat Weberowski w myśli religioznawczej Petera Bergera [w:] “Przegląd Religioznawczy”, Poznań 2011, nr 1 (239), lista ERIH: 10 pkt
 31. Cuius regio, eius religio? O oporze i współpracy polskich protestantów z władzą ludową (recenzja ), „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, 2008-2010, tom IV-V
 32. Idea bezpieczeństwa w filozofii i naukach religioznawczych [w:] Kusztelak A. (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, Poznań 2011
 33. The Importance of the Humanities for Social Practice [w:] Bokus B. (ed.), B. Bokus (ed.), The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, Warszawa 2011
 34. Spór i dialog Jürgena Habermasa z Josephem Ratzingerem o miejsce religii w życiu publicznym Europy, „Przegląd Religioznawczy” 4/238, 2010, lista ERIH: 10 pkt
 35. Gorączka sacrum. Spory o sekularyzację i desekularyzację w naukach społecznych [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Poznań 2010
 36. Święty Paweł a myśl postsekularna, „Przegląd Religioznawczy” 2/236, 2010, lista ERIH: 10 pkt
 37. Skrzyżowanie racjonalności filozofii i racjonalności religii w twórczości Leszka Kołakowskiego [w:] Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer (red.), O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Poznań 2009
 38. Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm, „Przegląd Religioznawczy” 4/2009, lista ERIH
 39. Przełomy w filozofii religii „wczesnego” Leszka Kołakowskiego [w:] Z. Drozdowicz (red.) Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Poznań 2008,
 40. Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty (wraz z A. Renans) [w:] T. Ewertowski, S. Krawczyk (red.), Kultura cnoty, cnoty kultur, Poznań 2007
 41. Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego, “Przegląd Religioznawczy” 4/223, 2007, lista ERIH: 10 pkt
 42. Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej, “Przegląd Religioznawczy”, 1/219, 2006, lista ERIH: 10 pkt
 43. Excellentia universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia, “Kultura i Historia”, 10/2006, Lublin 2006, lista MNiSW: 9 pkt
 44. Kultura materialna Indii we współczesnym świecie komunikacji międzykulturowej, “Homo communicativus”, Poznań 2006
 45. Współczesna ezoteryka i motywy religijne w świetle filozofii Platońskiej, “Preteksty”, Poznań 2006