Filozofia (wykład)

1. Filozofia – podstawowe definicje i działy.

2. Początki filozofii. Problem Arche.

3. Sofiści i Sokrates – poglądy.

4. Poglądy metafizyczne i społeczne Platona

5. Poglądy metafizyczne i społeczne Arystotelesa.

6. Szkoły filozoficzne starożytności.

7.  Filozofia średniowieczna – patrystyka.

8. Relacje między rozumem a wiarą.

9. Metafizyki emanacji.

10. Gnostycyzm

11. Filozofia św. Anzelma i św. Augustyna.

12. Scholastyka i Artes Liberales.

13. Filozofia św. Tomasza.

14. Mistycyzm.

15. Spór o uniwersalia.

16. Poglądy filozoficzne myślicieli nowożytnych.  Bacon,  Kartezjusz, Pascal, Spinoza, Hobbes, empiryzm brytyjski. Rousseau, Kant.

17. Poglądy filozoficzne myślicieli Oświecenia. Podstawowe pojęcia, Staszic, Hegel.

18. Nurty filozofii XIX w. Comte, utylitaryzm, Nietzsche, marksizm

19. Nurty filozofii XX wieku – Bergson, Husserl, personalizm, egzystencjalizm

20. Aksjologia w filozofii (systematyka wartości).