Konferencje

Konferencje i seminaria z referatem po obronie pracy doktorskiej (od czerwca 2013 r.):

 1. Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka (08-09.12.2017), Uniwersytet Wrocławski,  Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, referat: Filozoficzne i pedagogiczne znaczenie memów religijnych
 2. Jan Paweł II w Tajlandii (07.12.2017), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Dialogu Kultury i Religii, referat: Obecność wizyty Jana Pawła II w Tajlandii w mediach społecznościowych
 3. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej (24.11.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Rola filozofii Johna Locke’a w procesach sekularyzacji.
 4. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji III, (09.11.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Kulturowe hagiografie – przemiany i interpretacje wzorów świętości
 5. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi – z uwzględnieniem sztuk wszelakich (26.10.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, referat: Memy filozoficzne – zastosowanie w edukacji
 6. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury w ruchu, Migracje, Transfery, Epistemologie” (21-23.09.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji), referat: Orientalne memy jako przejaw duchowości kultury popularnej
 7. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur” (14-16.09.2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Spraw Międzynarodowych, Wydział Teologiczny, Wydział Pedagogiczny), referat: Mediatyzacja treści religijnych we współczesnej kulturze sieciowej
 8. Semiotyczne wymiary codzienności (25-26.05.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa), referat:  Memy religijne jako nowy typ tekstów kulturowych
 9. Religia a zło (07-08.04.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Zło w myśli i kulturze religijnej Wacława Hryniewicza
 10. Komunikacja osób niesłyszących (31.03.-02.04.2017, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Pedagogiki Specjalnej), referat: „Usłyszeć inny świat?” Komunikacja między trzema światami społeczno-kulturowymi
 11. Duchowość (nie)konieczna? Postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów (16-17.03.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie), referat: Postsekularne aspekty we współczesnej polskiej cyberkulturze na przykładzie blogów chrześcijańskich
 12. Seminarium „Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i dostosowań do zadań społecznych” (16.03.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Akademia  Artes Liberales – model studiów interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych w dobie przemian szkolnictwa wyższego
 13. Seminarium Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego (27.02.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Popkulturowa kontrsekularyzacja? Blogosfera chrześcijańska w Polsce
 14. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Blogerów Chrześcijańskich (22.02.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny), referat: Blogi chrześcijańskie z perspektywy kulturoznawczej i religioznawczej
 15. Religia i kultura w cyfrowych mediach (01.12.2016, Akademia Ignatianum w Krakowie), referat: Inkluzywne dyskusje kulturowe w polskim chrześcijaństwie w przestrzeni sieciowej
 16. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji II (12.11.2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Popkultura chrześcijańska? Kultura popularna a polska myśl religijna
 17. Procesy migracyjne a zmiany kulturowe (13-14.10.2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kulturoznawstwa), referat: Migracje religijne i kulturowe w polskiej literaturze współczesnej – wybrane przykłady
 18. Nowoczesność w badaniach naukowych (03.06.2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Innowacje kulturowe we współczesnej myśli religijnej w Polsce
 19. Seminarium ELSA Prawo szariatu – prawo religii czy religia prawa? (03.03.2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji), referat: Islam a Zachód w świetle procesów sekularyzacyjnych
 20. O tym się nie mówi 2 – aspekty audiologiczne, techniczne i rehabilitacyjne uszkodzeń słuchu (04.12.2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych), referat: „Głuche” społeczeństwo i religia osób słyszących
 21. Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej (03.12.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), referat: Postsekularna filozofia wychowania jako kierunek inkluzywnej edukacji religijnej.
 22. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji (13-14.11.2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: (Samo)wychowanie w naukach Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej
 23. Utopia a edukacja (28.09.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), referat: Religia i edukacja w Państwie słońca Tomasza Campanelli
 24. X Polski Zjazd Filozoficzny (15-19.09.2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), referat:  Jezus filozofii a Jezus religii. Między świeckimi a religijnymi chrystologiami
 25. IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy (17-20.06.2015, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), referat: Sekularyzacja w filozofii religii Leszka Kołakowskiego
 26. Cel – zapomniany fundament edukacji (21.05.2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych), referat: Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi
 27. O tym się nie mówi – osoby słabosłyszące w edukacji, na rynku pracy i w sferze społecznej (08-09.05.2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych), referat: Duchowość i religijność osób słabosłyszących
 28. Religia w czasie i przestrzeni (17-18.04.2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Przemiany religijności katolickiej w Polsce
 29. W poszukiwaniu programu środowisk opozycyjnych w latach 1976–1989. Myśl polityczna w PRL (28-29.10.2014, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu), referat: „Tezy o nadziei i beznadziejności” i myśl polityczna Leszka Kołakowskiego w latach 1976–1989.
 30. Nauki humanistyczne i społeczne w ofensywie czy defensywie? (7-8 listopada 2014 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Postsekularyzm – interdyscyplinarna moda w naukach społecznych i humanistycznych
 31. Religia w życiu publicznym (25-26.06.2014, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), referat: Miejsce religii w filozofii społecznej Stanisława Staszica
 32. Religia a dialog (26-27.04.2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Wychowanie świeckie a wychowanie religijne – możliwości dialogu
 33. Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania (28-29.03.2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Zagadnienie religii w edukacji filozoficznej
 34. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Modele zdrowego stylu życia jako wyzwanie współczesnych uczelni wyższych (19.03.2014, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzów Wlkp.). referat: Znaczenie zdrowia duchowego w przezwyciężaniu doświadczenia choroby
 35. Seminarium Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego (27.01.2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Nurty pedagogiki religii – ujęcia konfesyjne
 36. Religijne i pozareligijne formy duchowości w kulturze europejskiej, (8-9 listopada 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Edukacje duchowe – perspektywa religioznawcza
 37. W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990, (17-18 października 2013, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku) referat: Religijność – moralność – obyczajowość w  myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
 38. Klasyczne i nowe trendy w badaniach nad religiami (20 września 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych). referat: Oświeceniowa filozofia edukacji a projekt pedagogiki religioznawczej

Konferencje i seminaria bez referatu po obronie pracy doktorskiej (jako słuchacz z głosem w dyskusji):

 1. Wychowanie w wolności czy wychowanie do wolności (18 maja 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych)
 2. Religia a procesy społeczne (22 kwietnia 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych)
 3. Religia a dialog (25-26 kwietnia 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych)

Sprawozdania z konferencji w których brałem udział:

 1. UKSW – Jan Paweł II w Tajlandii, 07.12.2017
 2. Acta Erasmiana XI 2016, 92 – Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, 13-14.11.2015
 3. Roczniki pedagogiczne nr 3/2015 – „O tym się nie mówi…”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 8-9 maja 2015r,
 4. Studia Edukacyjne nr 37, 2015 Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Cel – zapomniany fundament edukacji” Poznań, 21 maja 2015 roku
 5. „Humaniora” 2/2014 – Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego w roku akademickim 2013/2014

Konferencje z referatem przed obroną pracy doktorskiej (do czerwca 2013 r.):

 1. Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym (24-25 maja 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat „Procesy sekularyzacji a nowa religijność”
 2. Studiowanie bez barier. Socjologiczno-pedagogiczne konteksty (24 kwietnia 2013, Gorzów Wlkp.) referat (razem z B. Krystkowiak) „Sytuacja studentów z niepełnosprawnością słuchową na przykładzie UAM”
 3. Transformacje sacrum w kulturze europejskiej, (9-10 listopada 2012, Poznań), referat „Transformacja procesu sekularyzacji”
 4. IX Polski Zjazd Filozoficzny (17-21 września 2012, Gliwice-Wisła), referat „Presekularny charakter myśli społecznej Marsyliusza z Padwy”
 5. VI Letnia Szkoła Historii Najnowszej, (10-15 września 2012, Leszno k. Warszawy), referat „Krytyka totalitaryzmu w myśli społecznej Leszka Nowaka”
 6. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (24-25 kwietnia 2012, Gdańsk), referat „Myśl religijna w dobie kulturowej świeckości”
 7. Stereotypy z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych (Warszawa, 16-17 stycznia 2012), referat „Stereotypy wokół problemu sekularyzacji”
 8. Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności (Poznań, 4-5 listopada 2011), referat „Racjonalność i sekularyzacja religii w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa”
 9. III Kongres Religioznawczy (Toruń, 12-15 września 2011), referat „Paradygmat Weberowski w myśli religioznawczej Petera Bergera
 10. Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (Gdańsk, 16-17 czerwca 2011), referat  „Siedemnasty wiek w historii filozofii Leszka Kołakowskiego”
 11. Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia (Poznań,  10 marca 2011), referat „Koncepcja bezpieczeństwa egzystencjalnego Pipa Norris i Ronalda Ingleharta
 12. Racjonalność Boga? (Kraków, 10-12 grudnia), referat „Powrót idei Boga w naukach społecznych”
 13. Kobieta między Wschodem a Zachodem (Warszawa, 10 grudnia 2010) referat „Polska Oriana Fallaci? Wokół „wojen kultur” Agnieszki Kołakowskiej”
 14. Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (Poznań,  21 października 2010), referat „Gorączka sacrum. Spory o sekularyzację i desekularyzację w naukach społecznych”
 15. Przemiany religijności (Poznań, 17 września 2010), referat: „Święty Paweł w postsekularnej myśli Alain’a Badiou i Jacob’a Taubes’a”
 16. Solidarnościowa rewolucja w Wielkopolsce (Poznań, 9-10 września 2010),  referat „Narodowy pożar wolności. Idee polskiej Solidarności w myśli Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego”
 17. Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym (Poznań 10 czerwca 2010), referat  „(A)społeczny ferment mistyczny. Mistyka z perspektywy porównawczej socjologii religii i historii idei”
 18. Zlot filozoficzny (Łódź, 7-9 maja 2010), referat „Dialog filozofii chrześcijańskiej z marksistowską”
 19. Narracje umarły, niech żyją narracje! Postsekularyzm – teorie i interpretacje (Poznań 6-7 maja 2010), referat „Meandry i rozdroża myśli postsekularnej”
 20. Humanistyka dzisiaj (Warszawa, 2 marca 2010), uczestnik panelu dyskusyjnego AAL „O znaczeniu humanistyki dla praktyki społecznej”
 21. Philosophical Dimensions of Historiographical Discourse (Poznań, 19 lutego 2010), voice in public discussion
 22. Future in religion, Religion in future (Kraków,  4-5 grudnia 2009), referat „Dlaczego i jaka religia ma przyszłość? – śladami intelektualnych peregrynacji Leszka Kołakowskiego”
 23. O racjonalności w filozofii i życiu społecznym (Poznań, 13 listopada 2009),  referat „Skrzyżowanie racjonalności filozofii i racjonalności religii w twórczości Leszka Kołakowskiego”
 24. Przemiany religijności w Europie (Poznań, 18 września, 2009), referat „Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm”
 25. Filozoficzne konteksty  współczesnej duchowości (Poznań, 22 maja 2009) , referat „Czy istnieje filozofia New Age?”
 26. Obecne wyzwania i zadania dla religioznawstwa, (Kicin, 15-16 czerwca 2007), referat „Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego”
 27. Kultura cnoty – cnoty kultur (Gniezno, 9-11 maja 2007), referat: „Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty”
 28. Zlot filozoficzny (Warszawa, 11-13 maja 2007), referat: „Przyszłość filozofii i humanistyki w rozważaniach Leszka Kołakowskiego”
 29. Perspektywy komunikacji międzykulturowej (Poznań, 1 grudnia 2006), referat „Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej”
 30. Przyszłość uniwersytetu (Wrocław, 16 maja 2006), referat „Excellentia Universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia”