Konferencje

Konferencje zagraniczne z referatem:

 1. 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (30.08-03.09.2021), University of Pisa, Italy, Between Catholicism and Secularization: Aporetic Cultural Memories in Poland.
 2. The 22nd  World Congress of the International Association for the History of Religions (23-29.08.2020), University of Otago, Nowa Zelandia – referat: Transformations of religiousness among the participants of the course Religions of the World at the Open University (kongres odwołany z powodu pandemii COVID-19).
 3. 17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions „Religion – Continuations and Disruptions” (25-29.06.2019), University of Tartu, Estonia, referat: Religious memes as a way of religious humour. 
 4. XXIV World Congress of Philosophy (13-20.08.2018), Beijing University, Chiny, referat: To hear a different world: Communication among three socio-cultural worlds.
 5. Summer School „Religion, Law and Justice” (10.06-13.06.2015), Faculty of Theology, Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy, voice in discussion.

Konferencje i seminaria krajowe z referatem po obronie pracy doktorskiej (od czerwca 2013 r.):

 1. VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Wiara– wyobraźnia–wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa (27.09–1.10,2021), referat: World Religions w programie edukacyjnym International Baccalaureate. Założenia teoretyczne i pilotażowe doświadczenia.
 2. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji VI (11.06.2021), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, referat: Cyfrowy kult przodków – aplikacja Deep Nostalgia jako nowa forma mediatyzacji pamięci religijnej.
 3. Kultura w świecie współczesnym (19.11.2020), Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fundacja na rzecz nauki promocji nauki i rozwoju Tygiel, wykład specjalny: Przemiany sacrum i profanum w kulturze współczesnej (konferencja online).
 4. III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Religia w życiu publicznym (30.06-01.07.2020), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, głos w dyskusji.
 5. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji V (15-16.11.2019), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, referat: Redukcjonizm kulturowy Yuvala Noaha Harariego. Moderator sesji IV w dnu 15.11.2019.
 6. XI Polski Zjazd Filozoficzny (09-14.09.2019), Katolicki Uniwersytet Lubelski, referat: Refleksje o kulturze i religii Yuvala Noaha Harariego. Moderator sekcji filozofii kultury w dniu 12.09.
 7. Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (21.06.2019), Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, referat: Miasto Słońca Tommasa Campanelli i antyutopijne kontynuacje w Opowieści podręcznej Margaret Atwood.
 8. Myśl filozoficzna w Wielkopolsce w okresie zaborów (30-31.05.2019), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filozofii, referat: Kultura narodowa i religijna w myśli społeczno-metafizycznej Józefa Stanisława Adamskiego (1851-1926).
 9. Rodzina a społeczeństwo – ewolucja rodziny. Od starożytności do współczesności, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (30.05.2019), Wydział Studiów Edukacyjnych, referat: Problemy rodzinne w powiastkach filozoficznych Leszka Kołakowskiego.
 10. II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Religia w życiu publicznym (23-24.05.2019), Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, referat: Nowe autodafe. Zmediatyzowane incydenty publicznego palenia przedmiotów w diecezjach gdańskiej i przemyskiej.
 11. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji IV (10.11.2018), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Nowe formy hierofanii w kulturze popularnej.
 12. Uczeń – kim jest, kim był, kim być może? (24.05.2018), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, referat: Od epistemologii platońsko-augustyńskiej do poznania obrazkowego – uczeń w dawnym i współczesnym świecie idei.
 13. Religia a kultura popularna (18-19.05.2018), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Memy religijne a procesy sekularyzacji (pop)kulturowej
 14. O tym się nie mówi 5 – Innowacje w edukacji oraz perspektywy rozwoju osób niesłyszących i słabosłyszących (06-08.04.2018), Katolicki Uniwersytet Lubelski, referat: Czy mniej zmysłów to gorzej dla zmysłu? Filozofia jednego zmysłu Ettiene de Condillaca
 15. Seminarium Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego (21.12.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Hagiografia – perspektywa religioznawcza
 16. Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka (08-09.12.2017), Uniwersytet Wrocławski,  Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, referat: Filozoficzne i pedagogiczne znaczenie memów religijnych
 17. Jan Paweł II w Tajlandii (07.12.2017), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Dialogu Kultury i Religii, referat: Obecność wizyty Jana Pawła II w Tajlandii w mediach społecznościowych
 18. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej (24.11.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Rola filozofii Johna Locke’a w procesach sekularyzacji.
 19. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji III, (09.11.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Kulturowe hagiografie – przemiany i interpretacje wzorów świętości
 20. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi – z uwzględnieniem sztuk wszelakich (26.10.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, referat: Memy filozoficzne – zastosowanie w edukacji
 21. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury w ruchu, Migracje, Transfery, Epistemologie” (21-23.09.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, referat: Orientalne memy jako przejaw duchowości kultury popularnej
 22. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur” (14-16.09.2017) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: Mediatyzacja treści religijnych we współczesnej kulturze sieciowej
 23. Semiotyczne wymiary codzienności (25-26.05.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kulturoznawstwa, referat:  Memy religijne jako nowy typ tekstów kulturowych
 24. Religia a zło (07-08.04.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Zło w myśli i kulturze religijnej Wacława Hryniewicza
 25. Komunikacja osób niesłyszących (31.03.-02.04.2017), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Pedagogiki Specjalnej, referat: „Usłyszeć inny świat?” Komunikacja między trzema światami społeczno-kulturowymi
 26. Duchowość (nie)konieczna? Postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów (16-17.03.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, referat: Postsekularne aspekty we współczesnej polskiej cyberkulturze na przykładzie blogów chrześcijańskich
 27. Seminarium „Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i dostosowań do zadań społecznych” (16.03.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Akademia  Artes Liberales – model studiów interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych w dobie przemian szkolnictwa wyższego
 28. Seminarium Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego (27.02.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych,, referat: Popkulturowa kontrsekularyzacja? Blogosfera chrześcijańska w Polsce
 29. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Blogerów Chrześcijańskich (22.02.2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, referat: Blogi chrześcijańskie z perspektywy kulturoznawczej i religioznawczej
 30. Religia i kultura w cyfrowych mediach (01.12.2016), Akademia Ignatianum w Krakowie, referat: Inkluzywne dyskusje kulturowe w polskim chrześcijaństwie w przestrzeni sieciowej
 31. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji II (12.11.2016), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Popkultura chrześcijańska? Kultura popularna a polska myśl religijna
 32. Procesy migracyjne a zmiany kulturowe (13-14.10.2016), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kulturoznawstwa, referat: Migracje religijne i kulturowe w polskiej literaturze współczesnej – wybrane przykłady
 33. Nowoczesność w badaniach naukowych (03.06.2016), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Innowacje kulturowe we współczesnej myśli religijnej w Polsce
 34. Seminarium ELSA Prawo szariatu – prawo religii czy religia prawa? (03.03.2016), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, referat: Islam a Zachód w świetle procesów sekularyzacyjnych
 35. O tym się nie mówi 2 – aspekty audiologiczne, techniczne i rehabilitacyjne uszkodzeń słuchu (04.12.2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, referat: „Głuche” społeczeństwo i religia osób słyszących
 36. Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej (03.12.2015), Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, referat: Postsekularna filozofia wychowania jako kierunek inkluzywnej edukacji religijnej.
 37. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji (13-14.11.2015), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: (Samo)wychowanie w naukach Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej
 38. Utopia a edukacja (28.09.2015), Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, referat: Religia i edukacja w Państwie słońca Tomasza Campanelli
 39. X Polski Zjazd Filozoficzny (15-19.09.2015), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), referat:  Jezus filozofii a Jezus religii. Między świeckimi a religijnymi chrystologiami
 40. IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy (17-20.06.2015), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, referat: Sekularyzacja w filozofii religii Leszka Kołakowskiego
 41. Cel – zapomniany fundament edukacji (21.05.2015), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych), referat: Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi
 42. O tym się nie mówi – osoby słabosłyszące w edukacji, na rynku pracy i w sferze społecznej (08-09.05.2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, referat: Duchowość i religijność osób słabosłyszących
 43. Religia w czasie i przestrzeni (17-18.04.2015), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Przemiany religijności katolickiej w Polsce
 44. W poszukiwaniu programu środowisk opozycyjnych w latach 1976–1989. Myśl polityczna w PRL (28-29.10.2014), Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, referat: „Tezy o nadziei i beznadziejności” i myśl polityczna Leszka Kołakowskiego w latach 1976–1989
 45. Nauki humanistyczne i społeczne w ofensywie czy defensywie? (7-8.11.2014 r) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Postsekularyzm – interdyscyplinarna moda w naukach społecznych i humanistycznych
 46. Religia w życiu publicznym (25-26.06.2014), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, referat: Miejsce religii w filozofii społecznej Stanisława Staszica
 47. Religia a dialog (26-27.04.2014), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Wychowanie świeckie a wychowanie religijne – możliwości dialogu
 48. Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania (28-29.03.2014), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Zagadnienie religii w edukacji filozoficznej
 49. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Modele zdrowego stylu życia jako wyzwanie współczesnych uczelni wyższych (19.03.2014), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,  referat: Znaczenie zdrowia duchowego w przezwyciężaniu doświadczenia choroby
 50. Seminarium Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego (27.01.2014), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Nurty pedagogiki religii – ujęcia konfesyjne
 51. Religijne i pozareligijne formy duchowości w kulturze europejskiej, (8-9.11.2013), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych), referat: Edukacje duchowe – perspektywa religioznawcza
 52. W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990, (17-18.10.2013), Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, referat: Religijność – moralność – obyczajowość w  myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
 53. Klasyczne i nowe trendy w badaniach nad religiami (20.09.2013), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych. referat: Oświeceniowa filozofia edukacji a projekt pedagogiki religioznawczej

Sprawozdania z wybranych konferencji w których brałem udział:

 1. UKSW – Jan Paweł II w Tajlandii, 07.12.2017
 2. Acta Erasmiana XI 2016, 92 – Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, 13-14.11.2015
 3. Roczniki pedagogiczne nr 3/2015 – „O tym się nie mówi…”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 8-9.05.2015r,
 4. Studia Edukacyjne nr 37, 2015 Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Cel – zapomniany fundament edukacji” Poznań, 21.05.2015 roku
 5. „Humaniora” 2/2014 – Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego w roku akademickim 2013/2014

Konferencje z referatem przed obroną pracy doktorskiej (do czerwca 2013 r.):

 1. Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym (24-25.05.2013), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, referat: Procesy sekularyzacji a nowa religijność
 2. Warszawska Szkoła Historii Idei Tożsamość-Tradycja-Obecność (10-11.05.2013), Uniwersytet Warszawski, referat: Leszek Kołakowski jako pierwszy polski postsekularysta?
 3. Studiowanie bez barier. Socjologiczno-pedagogiczne konteksty (24.04.2013), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, referat (razem z B. Krystkowiak: Sytuacja studentów z niepełnosprawnością słuchową na przykładzie UAM
 4. Transformacje sacrum w kulturze europejskiej, (9-10.11.2012), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat Transformacja procesu sekularyzacji
 5. IX Polski Zjazd Filozoficzny (17-21.09.2012), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska, Gliwice-Wisła, referat: Presekularny charakter myśli społecznej Marsyliusza z Padwy
 6. VI Letnia Szkoła Historii Najnowszej, (10-15.09.2012), Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, referat: Krytyka totalitaryzmu w myśli społecznej Leszka Nowaka
 7. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (24-25.04.2012), Uniwersytet Gdański, referat: Myśl religijna w dobie kulturowej świeckości
 8. Stereotypy z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych (16-17.01.2012), Uniwersytet Warszawski, referat: Stereotypy wokół problemu sekularyzacji
 9. Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności (4-5.11.2011), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Racjonalność i sekularyzacja religii w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa
 10. III Kongres Religioznawczy (12-15.09.2011), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Paradygmat Weberowski w myśli religioznawczej Petera Bergera
 11. Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (16-17.06.2011), Uniwersytet Gdański, referat:  Siedemnasty wiek w historii filozofii Leszka Kołakowskiego
 12. Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia (10.03.2011), Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, referat: Koncepcja bezpieczeństwa egzystencjalnego Pipa Norris i Ronalda Ingleharta
 13. Racjonalność Boga? (10-12.12.2010), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, referat: Powrót idei Boga w naukach społecznych
 14. Kobieta między Wschodem a Zachodem (10.12.2010), Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), referat: „Polska Oriana Fallaci? Wokół „wojen kultur” Agnieszki Kołakowskiej”
 15. Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (21.10.2010), Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, referat: Gorączka sacrum. Spory o sekularyzację i desekularyzację w naukach społecznych
 16. Przemiany religijności (17.09.2010), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, referat: Święty Paweł w postsekularnej myśli Alain’a Badiou i Jacob’a Taubes’a
 17. Solidarnościowa rewolucja w Wielkopolsce (9-10.09.2010), Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu),  referat: Narodowy pożar wolności. Idee polskiej Solidarności w myśli Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego
 18. Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym (10.06.2010), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat:  (A)społeczny ferment mistyczny. Mistyka z perspektywy porównawczej socjologii religii i historii idei
 19. Zlot filozoficzny (7-9.05.2010), Uniwersytet Łódzki, referat: Dialog filozofii chrześcijańskiej z marksistowską
 20. Narracje umarły, niech żyją narracje! Postsekularyzm – teorie i interpretacje (6-7.05.2010), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Meandry i rozdroża myśli postsekularnej
 21. Humanistyka dzisiaj (2.03.2010), Uniwersytet Warszawski, uczestnik panelu dyskusyjnego AAL O znaczeniu humanistyki dla praktyki społecznej
 22. Philosophical Dimensions of Historiographical Discourse (19.02.2010), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, voice in public discussion
 23. Future in religion, Religion in future (4-5.12.2009), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, referat: Dlaczego i jaka religia ma przyszłość? – śladami intelektualnych peregrynacji Leszka Kołakowskiego
 24. O racjonalności w filozofii i życiu społecznym (13.11.2009), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  referat: Skrzyżowanie racjonalności filozofii i racjonalności religii w twórczości Leszka Kołakowskiego
 25. Przemiany religijności w Europie (18.09.2009), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, referat: Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm
 26. Filozoficzne konteksty  współczesnej duchowości (22.05.2009), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , referat: Czy istnieje filozofia New Age?
 27. Obecne wyzwania i zadania dla religioznawstwa, (15-16.06.2007), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego
 28. Kultura cnoty – cnoty kultur (9-11.05.2007), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie, referat: Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty
 29. Zlot filozoficzny (11-13.05.2007), Uniwersytet Warszawski, referat: Przyszłość filozofii i humanistyki w rozważaniach Leszka Kołakowskiego
 30. Perspektywy komunikacji międzykulturowej (1.12.2006), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej
 31. Przyszłość uniwersytetu (16.05.2006), Uniwersytet Wrocławski, referat: „Excellentia Universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia”