Publikacje

Publikacje po obronie pracy doktorskiej (od 2013 roku):

Książki autorskie:

Wielka Księga ŚwiętychWydawnictwo SBM, Warszawa 2017 (album)

Zrzut ekranu 2017-10-03 o 20.37.29

Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna. Tradycje i współczesnośćWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014

Iwanicki_procesy

Czasopisma punktowane z listy ministerialnej B i C:

 1. Rola filozofii Johna Locke’a w procesach sekularyzacji, „Humaniora”, 3(19)/2017, s. 51-61, lista B, pkt. 6
 2. Kulturowe hagiografie – przemiany wzorów świętości,„Przegląd Religioznawczy”, 2(264)/2017, s. 75-86, lista C, pkt. 10
 3. Mediatyzacja treści religijnych we współczesnej kulturze popularnej i internetowej, „Humaniora”, 2(18)/2017 s. 15-26, lista B, pkt. 6
 4. Akademia „Artes Liberales” – współczesny model studiów interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych„Humaniora” 3(15)/2016, s. 101-111, lista B, pkt. 6.
 5. Religijność a moralność – relacje w kulturze chrześcijańskiej oraz współczesnej, „Przegląd Religioznawczy”, 2(260) (2016), str. 27-41, Lista C, pkt. 10.
 6. Wybrane innowacje kulturowe we współczesnej polskiej myśli religijnej„Przegląd Religioznawczy”, nr 1(259)/2016, s. 43-57, Lista C: 10 pkt.
 7. Znaczenie religii w filozofii Stanisława Staszica, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3/2014, Lista C: 10 pkt.
 8. Edukacje duchowe – perspektywa religioznawcza, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1/2014, ss.  107-120, Lista C: 10 pkt.
 9. Koncepcja „wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej, „Kwartalnik Prawo-Ekonomia-Społeczeństwo”, nr 4/2014, ss. 18-29, Lista B: 4 pkt.
 10. Od religijności ewangelicznej do religijności obywatelskiej. Antynomie koncepcji religijności w filozofii Jean-Jacques’a Rousseau, „Humaniora”, nr 4/2013, lista B: 6 pkt.
 11. The design of religious studies pedagogy in the perspective of the thought of Enlightenment, „Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego”, Warsaw 2013, no. 2, Lista C: 10 pkt.
 12. Projekt pedagogiki religioznawczej w perspektywie myśli Oświecenia, „Przegląd Religioznawczy” nr 3 (249) 2013, ss. 79-92, Lista C: 10 pkt
 13. Poza czy między pozytywizmem a narratywizmem, „Ruch Filozoficzny”,  2013,  nr 3 (t. LXXX), Lista B:  6 pkt
 14. Relacje między władzą świecką a władzą duchowną w doktrynie społecznej Marsyliusza z Padwy, „Kwartalnik Prawo-Ekonomia-Społeczeństwo”, nr 4/2013, s. 4-15, Lista B: 4 pkt

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. O ascezie „wewnątrzświatowej” i racjonalności procesów sekularyzacji. Przyczynek do dorobku naukowego Profesora Zbigniewa Drozdowicza w: E. Jeliński, Z. Stachowski, S. Sztajer (red.). Ratio, Religio, Humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2015
 2. Postsekularność filozofii religii Leszka Kołakowskiego, w: P. Grad (red.), Warszawska Szkoła Historii Idei. Tożsamość, tradycja, obecność,  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 117-138
 3. Myśl społeczna Leszka Nowaka w: Ł. Kamiński (red.), Letnia Szkoła Doktorantów Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, ss. 57-64.
 4. Student niedosłyszący na uczelni wyższej – postulaty podniesienia jakości kształcenia (razem z B. Krystkowiak) w:  B. Orłowska, P. Prüfer (red.), Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp 2013

Recenzje, przedmowy, sprawozdania od 2013 r:

 1. Wstep, Humaniora, nr 2/2017
 2. Sprawozdanie z konferencji „Religia a zło”, Humaniora, nr 2/2017
 3. Sprawozdanie z konferencji „Religia w czasie i przestrzeni”, Humaniora, nr 2/2016
 4. Wstęp, Humaniora, nr 3/2014.
 5. Wstęp, Humaniora, nr 2/2014.
 6. Korneliusz Piotr Tiele. Klasyk zachodniego religioznawstwa (recenzja), „Humaniora”, nr 2/2014.
 7. Wstęp, „Humaniora”, nr 4/2013
 8. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe ruchy religijne w perspektywie interdyscyplinarnej” , „Humaniora” 4/2013.
 9. Z dziejów teorii i praktyki wychowania (recenzja), nr 29 (2013), „Biuletyn Historii Wychowania”

W druku:

Orientalne memy jako przejaw duchowości kultury popularnej

Problematyka religijna na łamach „Biuletynu Dolnośląskiego”

Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi 

Aksjologia i religia w myśli Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

Filozofia polityczna Leszka Kołakowskiego

Obecność Jana Pawła II w mediach internetowych na przykładzie wizyty w Tajlandii w 1984 r. 

W przygotowaniu:

Zastosowanie memów filozoficznych w edukacji

Publikacje naukowe przed obroną pracy doktorskiej (do czerwca 2013 r.):

Książki redaktorskie:

Sfery refleksji religioznawczej (wspólnie z R. Ilnickim), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012

Sfery-refleksji

Publikacje naukowe z lat 2006-2013

 1. Wstęp (razem z R. Inickim i D. Kokociem), „Humaniora” nr 1/2013
 2. Erozja tajemnicy. Przemiany religijności w późnych wiekach średnich na przykładzie filozofii Williama Ockhama, „Humaniora” nr 1/2013
 3. Religia i świeckość jako obszary badawcze w pismach Niccolo Machiavellego, „Człowiek i społeczeństwo”, nr 34/2012
 4. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej (recenzja), „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 3/2012
 5. Transformacja procesu sekularyzacji. Próba kategoryzacji, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4 (246), 2012
 6. Koncepcja sekularyzacji życia społecznego Jeana Antoine Condorceta,Przegląd Religioznawczy”, nr 1 (243), 2012
 7. Dialog dyskursu naukowego i literackiego w kontekście doświadczań totalitaryzmu, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej”, 19/2012
 8. Desekularyzacja życia publicznego  jako problem badawczy [w:] R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Sfery refleksji religioznawczej, Poznań 2012
 9. Miejsce religii w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa [w:] Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Poznań 2012
 10. Geneza i etyka gospodarcza nowożytnego kapitalizmu [w:] „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, Poznań 2012
 11. Pro-state social philosophy in the works of Dante [w:] „Polski Przegląd Nauk Społecznych”, Poznań 2012
 12. Selected causes of lone parenthood in Poland – social analysis (razem z B. Krystkowiak), w: „Polski Przegląd Nauk Społecznych”, Poznań 2012
 13. Paradygmat Weberowski w myśli religioznawczej Petera Bergera [w:] „Przegląd Religioznawczy”, Poznań 2011, nr 1 (239)
 14. Cuius regio, eius religio? O oporze i współpracy polskich protestantów z władzą ludową (recenzja ), „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, 2008-2010, tom IV-V
 15. Idea bezpieczeństwa w filozofii i naukach religioznawczych [w:] Kusztelak A. (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, Poznań 2011
 16. The Importance of the Humanities for Social Practice [w:] Bokus B. (ed.), B. Bokus (ed.), The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, Warszawa 2011
 17. Spór i dialog Jürgena Habermasa z Josephem Ratzingerem o miejsce religii w życiu publicznym Europy, „Przegląd Religioznawczy” 4/238, 2010
 18. Gorączka sacrum. Spory o sekularyzację i desekularyzację w naukach społecznych [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Poznań 2010
 19. Święty Paweł a myśl postsekularna, „Przegląd Religioznawczy” 2/236, 2010,
 20. Skrzyżowanie racjonalności filozofii i racjonalności religii w twórczości Leszka Kołakowskiego [w:] Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer (red.), O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Poznań 2009
 21. Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm, „Przegląd Religioznawczy” 4/2009
 22. Przełomy w filozofii religii „wczesnego” Leszka Kołakowskiego [w:] Z. Drozdowicz (red.) Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Poznań 2008,
 23. Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty (wraz z A. Renans) [w:] T. Ewertowski, S. Krawczyk (red.), Kultura cnoty, cnoty kultur, Poznań 2007
 24. Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego, „Przegląd Religioznawczy” 4/223, 2007
 25. Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej, „Przegląd Religioznawczy”, 1/219, 2006
 26. Excellentia universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia, „Kultura i Historia”, 10/2006, Lublin 2006
 27. Kultura materialna Indii we współczesnym świecie komunikacji międzykulturowej, „Homo communicativus”, Poznań 2006
 28. Współczesna ezoteryka i motywy religijne w świetle filozofii Platońskiej, „Preteksty”, Poznań 2006

Publicystyka

Histmag:

Około 30 recenzji i tekstów popularnonaukowych dla portalu Histmag. org – https://histmag.org/wyszukaj?query=Juliusz+Iwanicki+

Inna publicystyka:

 1. Święty Paweł odczytany przez niewierzących – Badiou i Żiżek, „Teologia Polityczna Co tydzień”, nr 65/2017
 2. Cztery relacje między filozofią a religią, Kleofas. Blog teologiczny Kleofas
 3. Święty Paweł jako religijny topos w świeckości, Kleofas. Blog teologiczny Kleofas
 4. Samorządy pomocnicze i wybory osiedlowe w 2015 roku, „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 2/2014
 5. Ekumeniczny Grunwald, „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 2/2014
 6. Myśl społeczna Pawła Włodkowica, „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 1/2014)
 7. Sprawa Dworu Marcelin „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 1/2011
 8. Wielkopolska ciężko odczuła okupację (list), Tygodnik Powszechny 23.01.2011
 9. Dwa listy do „Znaku” w roku 2012
 10. Recenzja książki Leszka Nowaka w Pamięć.pl (2012)

Media:

 1. 22.12.2017, TVP Poznań w programie Piotra Bernartowicza pt. „Lustra”.  Dyskusja dotyczyła problematyki na temat współczesnych relacji między kulturą a wiarą. Czy jesteśmy świadkami wyczerpania procesu sekularyzacji w sferze kultury, sztuki, czy też ten proces postępuje nadal, a przepaść między tymi sferami kultury-religii jest nie do zasypania, https://poznan.tvp.pl/35309282/21122017
 2. Wypowiedź w Radiu Emaus 22.01.2014 (na temat ekumenizmu)
 3. Udział w audycji Trójki Polskiego Radia „Daleko stąd – Brazylia” 09.09.2013 (dyskusja o religiach w Ameryce Południowej)