You are here:  / Blog / Niedowłady i porażenia spowodowane zmianami zapalnymi kręgosłupa

Niedowłady i porażenia spowodowane zmianami zapalnymi kręgosłupa

Wśród zmian chorobowych toczących się w obrębie kręgosłupa, do wtórnych uszkodzeń rdzenia kręgowego prowadzi najczęściej gruźlica kręgosłupa. Odsetek chorych z paraplegią gruźliczą w Europie nie przekracza obecnie 2?3%. W Polsce omawiane powikłanie jest bardzo rzadkie i dotyczy chorych z nie rozpoznaną, zaniedbaną-.gruźlicą. Za S. Malawskim możemy odróżnić paraplegię wczesną, występującą równocześnie z czynnym procesem,zapalnym, od pa- raplegii późnej. Paraplegię wczesną powoduje często ognisko zapalne, przebijające się przez ścianę trzonu kręgu do kanału kręgowego, ziarnina rozrastająca się w kierunku kanału lub zimny ropień uchodzący do przestrzeni okołooponowej. Paraplegia późna jest następstwem wtórnych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz procesów reparacyjnych występujących w odpowiedzi na brak stabilności w zajętym odcinku kręgosłupa. Powstałe wyrośla chrzęstne i kostne wpływają na zwężenie kanału kręgowego i mogą prowadzić do ucisku rdzenia. Klinicznie najwcześniej pojawia się wzmożone napięcie mięśni w odcinku poniżej ogniska w kręgosłupie. Wkrótce potem rozwija się zespół spastycznych lub wiotkich porażeń. Obraz i rodzaj porażeń zależą w dużym stopniu od tempa powstawania zmian. W szybko rozwijającej się paraplegii, po krótkim okresie narastania spastyczności powstaje niedowład wiotki. Narastający wolno ucisk rdzenia powoduje zazwyczaj niedowład spastyczny.